leveringsvoorwaarden


Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden AHB 2000 voor verkoop aan particulieren en bedrijven via webshop www.AHB2000.nl  / www.DJSLEEVE.nl / www.SLEEVEPACK.nl.be, .de, .com enz

Door een of meerdere artikelen bij ons te bestellen verklaart u automatisch in 
Met de volgende voorwaarden. 

Artikel 1. Toepasselijkheid:
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van AHB 2000 zijn deze
Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing. 
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaard. 
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door AHB 2000 worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van AHB 2000 worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door AHB 2000 ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet verkoop op afstand(of de verkoopovereenkomst). 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten:
Alle aanbiedingen van AHB 2000 zijn vrijblijvend en AHB 2000 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door AHB 2000. AHB 2000 is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt AHB 2000 dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling. Wij zijn niet aansprakelijk voor verstrekte adviezen, druk- en zetfouten. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen:
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
AHB 2000 biedt verschillende betalingsmogelijkheden. 
Vooruit betaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij AHB 2000 binnen is. U kunt bij vooruit betaling het totaalbedrag overmaken 
Nadat u een E-mail hebt ontvangen met onze bankgegevens dit is als de order bij ons compleet klaarstaat voor verzending.
Vergeet hierbij niet uw Factuur nr te vermelden samen met uw achternaam.
Rembours: U kunt in dit geval het verschuldigde bedrag aan de postbode betalen. Let op: dit kan alleen contant, probeer dus zo gepast mogelijk te betalen. 
Contant: 
U kunt contant betalen bij het ophaaladres in Boekel na een afspraak over de tijd en datum.
Pinnen: U kunt helaas nog niet pinnen bij het ophaaladres in BoekelArtikel 4. levertijd:
Wij trachten uw bestelling zo snel mogelijk (binnen 5 werkdagen na binnenkomst bestelling en het voldane verschuldigd bedrag) af te leveren. Helaas zijn ook wij afhankelijk van leveranciers en fabrikanten. Het kan dus voorkomen dat een product niet voorradig is op het moment van bestellen en u dus langer zult moeten wachten. U ontvangt bij bestelling van ons een bevestiging met daarin uw bestelnummer en een bestelstatus. Indien er een verandering in de status van uw bestelling plaatsvindt (bv. Uw bestelling is verzonden) dan wordt dit u per email meegedeeld. Zo blijft u op de hoogte van de status van uw bestelling. AHB 2000 hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden. 
De door AHB 2000 opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. 
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. AHB 2000 is gerechtigd afleveren in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door AHB 2000 gedragen. 

Artikel 5. Verzend kosten:
Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro's en 
Inclusief 19% omzetbelasting (BTW). 
Wij hanteren een bijdrage voor verpakking 
en verzendkosten Per besteling. 
* Afhalen is gratis 
* € 2,95 tot 30 KG  binnen Nederland
* € 6,00 Rembours binnen Nederland  
* € 23,00 Europa: België / Duitsland / Zwitserland / Luxemburg / Oostenrijk / Frankrijk / Verenigd Koningkrijk / Ierland / Schotland / Denemarken / Zweden / Italy / Griekenland / Malta / Spanje  
* € 9,00 België / Duitsland 1 á 2 x verzenden per maand 
* USA / Japan / China / Australie enz op aanvraag 

Artikelen die in nalevering zijn worden kosteloos verstuurd. 
Wij van AHB 2000 kunnen geen bestelingen doen: aan postbusadressen. 
Geef daarom bij uw besteling altijd een straatadres, postcode en plaats door. 
Bij Producten zwaarder dan 30 kg.
Bezorgkosten op aanvraag. 
Het wordt verzonden door Artikel 6. Garantie /Retour/Ruilen/Herroepingsrecht

Herroepingsrecht 
Voor internetsites geldt in Nederland een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@AHB2000.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden. Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

AHB 2000
Sleutelbloem 19
5427BR Boekel

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De portokosten voor terugzending zijn voor eigen risico. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.

Het gehele factuur bedrag wordt na ontvangst aan u terug gestort. 
De kosten van de retourzending zijn voor uw rekening.


U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u AHB 2000 daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met AHB 2000 
Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt. 
Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor uw rekening laten herstellen/vervangen. 
Op de door AHB 2000 geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt. 
Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor AHB 2000. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door AHB 2000 kunnen worden uitgesloten. 
Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 7 werkdagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of e-mail bij AHB 2000 worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur. 
Deze garantie is niet van toepassing indien: 
het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade; 
u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; 
sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; 
het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; 
sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.; 
AHB 2000 niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek. 
Van het retourrecht zijn uitgesloten: 
(artikelen met) software, cd / dvd’s waarbij de verpakking is geopend; 
Bij poging het product zelf te reparen, herstelen of aanpassen vervalt de garantie in welke vorm dan ook. 

Recht van Retour 
Bestellingen waarvan de verpakking niet is geopend kunnen zonder opgaaf van reden binnen 7 werkdagen na ontvangst aan ons worden geretourneerd.
Wij betalen u na retourontvangst de aankoopsom minus de gemaakte verzendkosten terug. 
De verzendkosten voor het retourneren van artikelen kunt u niet bij AHB 2000 verhalen. 
Niet aangekondigde of niet juist gefrankeerde 
zendingen worden door ons ALTIJD geweigerd! 

Ruiling 
Producten kunnen in overleg met AHB 2000 binnen 7 werkdagen na aanschaf geruild worden voor een ander product. Verzendkosten hierbij zijn voor uw rekening van de klant. De producten dienen onbeschadigd te zijn en in de oorspronkelijke staat te worden aangeleverd (dus in de oorspronkelijke onbeschadigde verpakking ongeopend). AHB 2000 behoudt zich het recht voor producten te kunnen weigeren. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud:
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan AHB 2000 verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie:
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en AHB 2000, dan wel tussen AHB 2000 en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de, AHB 2000 is AHB 2000 niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door AHB 2000
 
Artikel 9. Persoonsgegevens:
AHB 2000 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. 
AHB 2000 zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. 

AHB 2000 gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: 

AHB 2000 verkoopt uw gegevens niet
AHB 2000 zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Artikel 10. Overmacht:
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft AHB 2000 ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit
Per E-mail / schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat AHB 2000 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan AHB 2000 kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Privé omstandigheden.
 
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Artikel 12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten:
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door
AHB 2000 dj sleeve cd dvd hoezen en aanverwante hoezen zijn gepatenteerd
AHB 2000 geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
AHB 2000 garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 13. Korting: 
Wij kunnen kortingen geven bij grotere aantallen of boven een bestel bedrag van € 10.000,00
Denkt u daarvoor in aanmerking komen stuurt u dan een e-mail naar: 
Info@AHB2000.nl 
 
Artikel 14. Juiste gegevens: 
Als uw gegevens bij ons bekend zijn gaan wij er ook vanuit dat deze juist zijn ingevuld. Indien de gegevens niet juist zijn (bijvoorbeeld een niet bestaand adres of een nep order) zullen wij de kosten op de veroorzaker verhalen. Indien u onze site bezoekt geeft u ons het recht uw IP adres in ons systeem op te slaan(Via uw IP adres)

Artikel 15. Monsters en modellen:
Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat het product daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 16. Overmacht:
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die ontstaan buiten wil en toedoen van AHB 2000. Hieronder zullen mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van AHB 2000, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van AHB 2000, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan AHB 2000
afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van AHB 2000
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door 
AHB 2000 niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien AHB 2000 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 17. Onmiddellijke opeisbaarheid - beëindiging van de overeenkomst:
In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van koper zullen de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
Vorderingen van AHB 2000 op koper zijn voorts onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan AHB 2000 omstandigheden ter kennis komen die AHB 2000 goede gronden geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien AHB 2000 koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In deze gevallen is AHB 2000 bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van AHB 2000 schadevergoeding te vorderen.